top of page

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 18 augustus 2014.

Algemene Voorwaarden Pets4care, gevestigd aan Tuindorpweg 25, 3951 BD Maarn, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 67099785.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:      

   

Pets4care: 

Bedrijf:      

Consument: 

Dienst:      

Honorarium:          

Opdracht:                             

Opdrachtgever:               

Overeenkomst:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Pets4care, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 67099785.

 

Een opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Pets4care voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

 

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

 

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Elke overeenkomst gesloten tussen Pets4care en de opdrachtgever. Onder de Opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Pets4care en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pets4care, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Pets4care en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Pets4care zijn overeengekomen.

Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Pets4care kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Pets4care daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pets4care anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Pets4care niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Pets4care.

Inschrijving cursus en/of opleiding

De Opdrachtgever kan zich voor een cursus en/of opleiding inschrijven zolang er nog plaats is in de cursus en/of opleiding

.

De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Opdrachtgever voor een cursus en/of opleiding. 

 

De Opdrachtgever zal na inschrijving en/of aanmelding voor de cursus en/of opleiding een ontvangstbevestiging ontvangen van Pets4care . 

 

Bedenktijd Opdrachtgever

De Opdrachtgever heeft recht op 14 dagen bedenktijd na inschrijving voor een cursus en of opleiding. Opdrachtgever heeft 14 dagen na inschrijfdatum de tijd om de inschrijving ongedaan te maken en zich af te melden voor de cursus e/o opleiding waarvoor is ingeschreven. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren. Eventueel reeds betaalde (inschrijf)gelden zullen worden terugbetaald door Pets4care binnen 14 dagen nadat de bedenktijd is ingegaan.

Cursus en/of opleiding

Indien de Opdrachtgever heeft ingeschreven voor een cursus en/of opleiding, vermeldt Pets4care  voor aanvang  van de cursus en/of opleiding de locatie waar de cursus en/of opleiding wordt gehouden. 

De Opdrachtgever ontvangt na aanmelding een globale opzet van de cursus en/of opleiding.

Pets4care  verschaft eventueel cursus en/of opleidingsmateriaal en/of studieboeken op de cursus en/of opleiding. 

Indien de Opdrachtgever een deel van de cursus en/of opleiding mist vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft Pets4care  het recht een cursus en/of opleiding te annuleren of te verzetten naar een andere datum. Pets4care  zal dit uiterlijk één week voor aanvang communiceren aan de Opdrachtgever. 

In geval van annulering van een cursus en/of opleiding door Pets4care  vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Annulering cursus en/of opleiding

De Opdrachtgever heeft het recht een cursus en/of opleiding te annuleren. 

De Opdrachtgever kan een cursus en/of opleiding tot 1 maand voor aanvang van de cursus en/of opleiding annuleren.

In geval van annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus en/of opleiding is de Opdrachtgever € 50,- administratiekosten verschuldigd. Deze kosten zullen op het retoursbedrag worden ingehouden.   

In geval van annulering van een cursus en/of opleiding 1 maand tot één week voor aanvang van de cursus en/of opleiding is de Opdrachtgever 50% van het honorarium verschuldigd.

In geval van annulering van een cursus en/of opleiding minder dan één week voor aanvang van de cursus en/of opleiding is de Opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Pets4care de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pets4care zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Pets4care de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Pets4care daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Pets4care proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Pets4care zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pets4care kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Pets4care zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Pets4care zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Pets4care heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Pets4care heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Pets4care het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Pets4care niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Pets4care het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Pets4care.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Pets4care het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

Het honorarium e/o de tarieven van Pets4care zijn vrijgesteld van BTW.

Wijziging honorarium

Indien Pets4care bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Pets4care gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Pets4care het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Pets4care rustende verplichting ingevolge de wet;

 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 • Pets4care alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Pets4care zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Pets4care zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Pets4care opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Pets4care gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Pets4care heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Pets4care schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Pets4care alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Pets4care zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Pets4care binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Pets4care.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf of een door het Bedrijf aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument of een door de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Pets4care aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Pets4care aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Pets4care en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Pets4care en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Pets4care onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Pets4care, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Pets4care, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Pets4care pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Pets4care de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Pets4care in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Pets4care totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Pets4care het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Pets4care bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Pets4care omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Pets4care kan worden gevergd.

 

Pets4care behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Pets4care bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Pets4care bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Pets4care omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Pets4care kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pets4care kan worden gevergd;

 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

 

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Pets4care op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Pets4care de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Pets4care niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Pets4care geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Pets4care of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pets4care geen invloed kan uitoefenen en waardoor Pets4care niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Pets4care in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Pets4care heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pets4care zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Pets4care als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Pets4care zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Pets4care ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pets4care gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Pets4care garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

De garantie geldt voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Indien de door Pets4care verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Pets4care, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Pets4care in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Pets4care geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Pets4care is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Pets4care.

Pets4care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Pets4care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pets4care is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pets4care kenbaar behoorde te zijn.

Indien Pets4care aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pets4care beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Pets4care aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Pets4care overeenkomstig de verzekering draagt.

Pets4care is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Pets4care ingeschakelde derden.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Pets4care aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Pets4care te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Pets4care vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Pets4care voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Pets4care uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Pets4care zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pets4care en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Pets4care en de door Pets4care (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Pets4care ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Pets4care behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Pets4care behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel Pets4care als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

Privacyverklaring

Wanneer de Opdrachtgever zich aanmeldt voor één van diensten van Pets4Care, legt Pets4Care de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens vast. Pets4Care doet dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat Pets4Care de gegevens alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gesloten Overeenkomst, de bijbehorende administratie en om de Opdrachtgever op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod van Pets4Care. De persoonsgegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Pets4Care verstrekt zal Pets4Care zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

 

Wanneer de Opdrachtgever e-mail of andere berichten naar Pets4Care verzendt, is het mogelijk dat Pets4Care die berichten bewaart. Soms vraagt Pets4Care de Opdrachtgever naar persoonlijke gegevens die voor de Overeenkomst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

 

De medewerkers van Pets4Care raadplegen de gegevens van Opdrachtgever alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. In sommige cursussen deelt de Opdrachtgever persoonlijke ervaringen en verslagen met Pets4Care. Alleen de betrokken docent heeft toegang tot deze gegevens. Alle medewerkers van Pets4Care zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van Opdrachtgever te respecteren.

 

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers en servers van Pets4Care of die van een derde erkende partij. Pets4Care beveiligt de gegevens passend tegen inbreuk door derden. Pets4Care wisselt geen gegevens uit met andere partijen.

 

Pets4Care bewaart de gegevens zolang als nodig is voor de afgesproken dienstverlening en zo lang de wet Pets4Care verplicht om gegevens te bewaren. Na deze termijn zal Pets4Care de gegevens verwijderen. Gegevens die op papier worden aangeleverd bewaart Pets4Care voor een periode van vijf jaar of zo lang de wet Pets4Care verplicht om deze gegevens te bewaren. Daarna zal Pets4Care de op papier vastgelegde gegevens vernietigen.

 

Wanneer het – ondanks de getroffen maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens van Opdrachtgever, dan meldt Pets4Care dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Pets4Care verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij hiervoor toestemming is verleend. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, heeft Opdrachtgever het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

 

Opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over de Opdrachtgever niet kloppen heeft Opdrachtgever het recht om deze door Pets4Care te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage van Opdrachtgever leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pets4Care gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en Pets4Care zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pets4Care als gevolg van het verstrekken van de informatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en Opdrachtgever is niet gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Als Opdrachtgever zijn gegevens wil inzien of als Opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop Pets4Care zijn persoonsgegevens behandelt, kan hij contact opnemen met Pets4Care via info@pets4care.nl of 06 15311114. Het postadres van Pets4Care is Langbroekerdijk A137, 3947 BG Langbroek. Mocht Opdrachtgever er op deze manier niet uitkomen, dan heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pets4care partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over een cursus, opleiding of een docent kan de Opdrachtgever per e-mail aan Pets4care een klacht indienen.

De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Pets4care in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht. 

Pets4care behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Pets4care zal er naar streven de klacht binnen 6 weken af te handelen.

 1. Een deelnemer die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van Pets4care, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie.

 2. De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.

 3. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.

 4. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie en, indien van toepassing, de onafhankelijke derde te raadplegen.

 5. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd.

 6. Van de beslissing op de klacht wordt de deelnemer en het instituut binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de commissie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager en het instituut worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

 1. Deelnemers kunnen indien gewenst een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem.

 2. Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.

 3. Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige.

 

De functie van onafhankelijke derde wordt momenteel waargenomen door Lisa Wendel, accountant KPMG.

De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor Pets4care en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel c.q. advies.

Signalering knelpunten door deelnemers
Deelnemers kunnen schriftelijk aan de directie kenbaar maken welke voorzieningen, onderwerpen binnen Pets4Care voor verbetering vatbaar zijn dan wel bemiddeling behoeven. Hiertoe wordt door deelnemer pas overgegaan nadat het onderwerp is voorgelegd aan de naar het oordeel van de deelnemer direct betrokkenen, en er geen antwoord is ontvangen binnen een redelijke termijn.

Directie/coördinator:
Mw. Drs. D. Benders- van Veldhuizen
E: info@pets4care.nl
T: 06 11262971

Vertrouwenspersoon:
Mw. I. Leloup, arbeids- en organisatiepsychologe, www.skbsoest.nl
E: isabelle@skbsoest.nl
T: 06 15408360

Beroepsmogelijkheid onafhankelijke derde:

Mevr. L. Wendel

Accountant KPMG

Klachtencommissie:
Mevr. L. Wendel,  de onafhankelijke persoon, aangewezen door Pets4care.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de inbrenger van de klacht.
Een onafhankelijke persoon, aangewezen door de twee bovenstaande aangewezen personen.

 

Mediation:
Klachten waarbij het instituut, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de onafhankelijke derde geen uitkomst kunnen bieden wordt de hulp van een mediator ingeschakeld:

Centrum Onderwijs Mediation, www.onderwijsmediation.nl

 

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 67099785.

bottom of page