top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Privacyverklaring

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Wanneer de Opdrachtgever zich aanmeldt voor één van diensten van Pets4Care, legt Pets4Care de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens vast. Pets4Care doet dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat Pets4Care de gegevens alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gesloten Overeenkomst, de bijbehorende administratie en om de Opdrachtgever op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod van Pets4Care. De persoonsgegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Pets4Care verstrekt zal Pets4Care zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 
Wanneer de Opdrachtgever e-mail of andere berichten naar Pets4Care verzendt, is het mogelijk dat Pets4Care die berichten bewaart. Soms vraagt Pets4Care de Opdrachtgever naar persoonlijke gegevens die voor de Overeenkomst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.
 
De medewerkers van Pets4Care raadplegen de gegevens van Opdrachtgever alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. In sommige cursussen deelt de Opdrachtgever persoonlijke ervaringen en verslagen met Pets4Care. Alleen de betrokken docent heeft toegang tot deze gegevens. Alle medewerkers van Pets4Care zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van Opdrachtgever te respecteren.
 
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers en servers van Pets4Care of die van een derde erkende partij. Pets4Care beveiligt de gegevens passend tegen inbreuk door derden. Pets4Care wisselt geen gegevens uit met andere partijen.
 
Pets4Care bewaart de gegevens zolang als nodig is voor de afgesproken dienstverlening en zo lang de wet Pets4Care verplicht om gegevens te bewaren. Na deze termijn zal Pets4Care de gegevens verwijderen. Gegevens die op papier worden aangeleverd bewaart Pets4Care voor een periode van vijf jaar of zo lang de wet Pets4Care verplicht om deze gegevens te bewaren. Daarna zal Pets4Care de op papier vastgelegde gegevens vernietigen.
 
Wanneer het – ondanks de getroffen maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens van Opdrachtgever, dan meldt Pets4Care dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Pets4Care verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij hiervoor toestemming is verleend. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, heeft Opdrachtgever het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.
 
Opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over de Opdrachtgever niet kloppen heeft Opdrachtgever het recht om deze door Pets4Care te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage van Opdrachtgever leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).
 
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pets4Care gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en Pets4Care zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pets4Care als gevolg van het verstrekken van de informatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en Opdrachtgever is niet gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.
 
Als Opdrachtgever zijn gegevens wil inzien of als Opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop Pets4Care zijn persoonsgegevens behandelt, kan hij contact opnemen met Pets4Care via info@pets4care.nl of 06 15311114. Het postadres van Pets4Care is Burgemeester Jhr. H. van den Boschstraat 126, 3958 CE Amerongen. Mocht Opdrachtgever er op deze manier niet uitkomen, dan heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

bottom of page